Volume 46, Issue 5

May 2018

Relationship between childhood emotional abuse and self-esteem: A dual mediation model of attachment

Chuqi Liu, Xiaodan Chen, Pingfang Song, Aitao Lu, Lu Wang, Xinyi Zhang, Zirong Huang, Dongping Zheng