Volume 50, Issue 1

January 2022

Sense of entitlement shapes students’ entrepreneurial intention

Jinxiu Sun, Milad T. Jannesari, Haiqin Yao, Jianzhuang Zheng, Wenwu Xie, Chaoyan Wu